הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - עידוד מחקר

עידוד מחקר - קידום המחקר בפקולטה

 

כתבי עת ישראלים המזכים בתגמול במסלול ה"חדש" להקלה בהוראה


ספרי מחקר של חברי סגל ואמריטוסים 2018-2019, הפקולטה למדעי הרוח


 
תמריצים לעידוד המחקר תש"ף

כתבי עת לועזיים הנכללים במודל המחקר של ות"ת
רשימת כתבי עת עבריים לות"ת


הדרכות לקראת הגשת מענקים לקרנות במהלך תש"פ