Guy Geltner, Hanadiv Fellow, Oxford University

Prison life in the middle ages: margins at the center

 

13/12/2007

 

גיא גלטנר, מלגאי יד-הנדיב, אוניברסיטת אוקספורד

החיים בכלא בימי הביניים: חברת שוליים במרכז

 

תקציר

 

שורשי בית הכלא המודרני נטועים עמוק בימי הביניים. החל מאמצע המאה ה-13, משטרים שונים החלו לייסד מבנים, מנהלות ומנגנוני פיקוח על צורת ענישה חדשה ובלתי שגורה ברחבי אירופה המערבית. אחד המאפיינים העיקריים של החיים בכלא באותה תקופה--ובניגוד חריף למציאות בימינו אנו--היה מפגש אינטנסיבי בין דיירי הכלא לעולם החיצון, אשר סיפק רבים מצורכיהם הבסיסיים, משרותי דת ומין, לתמיכה כלכלית ומשפטית. הסמינר יעסוק בעיקר בבחינה של מציאות זו והשלכותיה החברתיות והפוליטיות. בנוסף לכך, ננסה לעמוד על הקשר בין היחס לסוטים חברתיים (social deviants) בבית הכלא לדייריהם של מוסדות מגדירי שוליים (marginalizing institutions) ואוכלוסיות פגיעות (vulnerable populations) בתקופה: מצורעים, זונות, מינים, יהודים, בתי חולים.

 

קריאה נוספת – Suggested reading

 

Back to program – חזרה לתכנית