Joseph Itzhak Lifshitz, Shalem Center

Welfare institutions in medieval Ashkenazi communities: public enforcement and private initiative

 

28/2/2008

 

יוסף יצחק ליפשיץ, מרכז שלם

מוסדות הרווחה בקהילות היהודיות באשכנז בימי הביניים: כפייה ציבורית ויזמה פרטית

 

תקציר

אחת הסגולות של הקהילה היהודית הימי-ביניימית בכלל ובאשכנז בפרט, שזכו להערכה על ידי שכיניהם הנוצרים, הייתה  יחסם לדל ולנזקק. מעמד מוסדות הרווחה הקהילתיים היה מעוגן בהלכה היהודית, ששרשיה מצויים בתלמוד ובמקורות מקראיים. בהרצאה ייבחן אספקט אחד של מוסדות הרווחה – תפקיד הכפייה הציבורית יחד עם יזמה פרטית ושילובם במערך גיוס הכספים למוסדות הרווחה. ההרצאה תעסוק בתרגום מצוות הרווחה המקראיים – החקלאיים במהותם, אל חברה אורבנית בעלת אוריינטציה מסחרית, וההשלכות של מעבר זה.

 

 

Back to program – חזרה לתכנית