Amos Megged, University of Haifa

Native memory mechanisms in early 16th-century Mexico: the significance of veiling

 

1/11/2007

 

עמוס מגד, אונ' חיפה

מנגנוני זכרון בחברה האינדיאנית של מקסיקו בראשית המאה השש-עשרה: משמעותו של המיסוּך

 

תקציר

מטרתה של הרצאה זאת היא לנסות ולהציג מודל להבנת ולתפיסת המורכבות והייחודיות של מערכות הזיכרון החברתי-ההיסטורי במכסיקו של המאות ה-16-18. חלק ראשון של ההרצאה יפתח בדיון מקדים על מהו "זיכרון חברתי" ,ויתמקד בניתוח תיאורטי-מתודולוגי של מבני הזיכרון החברתי בקרב עמי מכסיקו, לפני ואחרי הכיבוש והניצור הספרדיים. כמו כן, נעסוק בצורות השימור והשימוש בזיכרון זה ובמנגנוניו השונים לאורך התקופה הקולוניאלית. חלקה השני של ההרצאה יעסוק בטכסט זיכרון ספציפי, שחובר בעיירה סנטו תומאס אחוסקו, בראשית המאה ה- 17, המתורגם כאן במלואו משפת הנאווטל. טכסט זה מאיר בפנינו את חשיבותו ותפקידו של אחד מארבעת המנגנונים של שימור הזיכרון המזוהה על ידנו כמנגנון הגנה מרכזי של הזיכרון החברתי בקרב העמים הילידיים של מכסיקו. 

 

קריאה נוספת:  Título Primordial de Santo Tomás Ajusco

 

Back to program