ועדת אתיקה

ועדת האתיקה להערכת מחקרים עם בני אדם

בהתאם להחלטות הסנאט מ- 10.12.09 ומ- 15.5.11, כל מחקר בהשתתפות בני-אנוש, הנערך במסגרת, תחת חסות או בהשתתפות חוקר מאוניברסיטת חיפה חוקר/ת באוניברסיטה חייב להיות מוגש לבדיקת ועדת אתיקה פנים מוסדית, ולאישורה.
חוקרים השייכים לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, מוזמנים להגיש בקשה לאישור ביצוע המחקר לוועדת הפקולטטית לאתיקה במחקר בבני אדם.
במקרים מיוחדים רשאי חוקר להגיש בקשה לאישור מחקר לוועדה חוגית או פקולטטית מקבילה באוניברסיטה, וזאת באישור יו"ר ועדת האתיקה המקבילה.
כללי
על הבקשה להיות מוגשת בחתימת החוקר הראשי/האחראי במחקר.
תוקף אישור ועדת האתיקה הוא 4 שנים.
אנא צרו קשר עם מרכזת הוועדה,עדי טפט, לאחר שליחת המסמכים, על מנת לוודא את תקינותם באמצעות האי-מייל ataft@univ.haifa.ac.il:  או בטלפון 04-8240122. 
בקשות שתוגשנה לא מלאות בהתאם למפורט להלן לא תיבדקנה, והמסמכים יוחזרו למגיש/ה.
הוועדה עושה כל מאמץ על מנת לסיים את תהליך הקריאה וקבלת האישור בהקדם. מומלץ להגיש את הבקשה לפחות חודש מראש.
ליווי אתי
לתשומת לבכם: ניתן להתייעץ עם יו"ר ועדת האתיקה, פרופ' דניאל סטטמן באשר להתלבטויות אתיות העולות במהלך בניית פרוטוקול המחקר כמו גם במהלך ביצועו בפועל של המחקר באמצעות הטלפון בחוג לפילוסופיה: 04-8240903.
הגשה מקבילה למספר ועדות
החובה להגיש מחקר לאישור הוועדה הפנים מוסדית חלה תמיד, גם במקרים בהם הוגשה ההצעה גם לאישור של וועדת אתיקה במחקר אחרת (ועדת אתיקה במוסד אחד, ועדת הלסינקי, ועדת אתיקה במשרד ממשלתי וכיוב').
במקרים בהם בוצעה הגשה מוקדמת לוועדה מקבילה, תתחשב הוועדה הפקולטטית ככל הניתן בהחלטות וצרכי הוועדה האחרת.
עקרונית ניתן להגיש את הבקשה בו-בעת לשתי ועדות במקביל, ואין צורך להמתין תחילה להחלטת אחת מהן, בטרם הגשה לאחרת.

הגשת פניות לוועדת האתיקה
החל מסמסטר ב', תשפ"ג, הפניות לוועדת האתיקה תוגשנה באופן מקוון באמצעות מערכת "אתי".
רצ"ב:

 1. קישור לפתיחת טופס פנייה לוועדה.
 2. קישור לממשק הניהול של המערכת, באמצעותו תוכלו לעקוב אחר הבקשות שהשתתפתם בהן.
 3. קישור להדרכה על הפעילות במערכת המקוונת

המסמכים אותם יש להגיש במסגרת בקשה לוועדה כוללים:
– טופס פניה לוועדת האתיקה הפקולטטית
– דף הסבר למשתתף וטופס הסכמה מדעת
– תיאור המחקר
– אישור קורס אתיקה CITI (או אישור GCP)  
למסמך אחוד לחץ כאן

 • יו"ר הועדה :פרופ' דני סטטמן – החוג לפילוסופיה
 • פרופ' שרון הלוי – החוג רב תחומי
 • דר. סול אזואלוס – החוג ללשון
 • דר. יהודית ברונשטיין – החוג ללימודי ישראל
 • פרופ' אהרון גבע קלינברגר – החוג שפה וספרות ערבית

המחקרים הבאים יוגדרו כמתאימים להליך מהיר:
1. מחקרים המוגבלים בסד זמנים, שאינו נובע מדחיינות של החוקר, אלא ממגבלות אובייקטיביות. באלו ניתן לכלול למשל:
מחקר על אירוע נחקר חד פעמי (למשל מחקר על השפעות חרדה של השריפה בחיפה), או המתרחש רק אחת לתקופה ארוכה.
מגבלות לו"ז בהגשה לקרנות מימון.
לו"ז צפוף במיוחד להגשה לתואר (שלא נגרם על ידי החוקר עצמו, אלא על ידי גורמים חיצוניים בלתי נמנעים) וכיוב'.
2. "מחקרים פשוטים" העונים לאחת ההגדרות הבאות:
(1) משתתפי המחקר הינם מאוכלוסייה בגירה, ללא חולשות, וללא יחסי תלות משום סוג עם החוקרים או נציגיהם, במסגרת
(2) סקר אנונימי שאינו מאפשר זיהוי משתתפים על ידי החוקרים.
ניתוח מידע שניוני אנונימי.
(1) משתתפי המחקר הינם אנשי מקצוע מזוהים, ללא יחסי תלות עם החוקרים או נציגיהם, (2) הנשאלים על דעתם/חוויתם המקצועית, ללא התייחסות למטופלים מזוהים.
שימוש בנתונים הזמינים לציבור הרחב, שאין בהם כל אפשרות זיהוי של המשתתפים (למשל, נתוני למ"ס שפורסמו באינטרנט, ברמת אזור/ישוב).
3. בקשות הרחבה/שינוי מחקר שאושר בעבר, העונות לאחת ההגדרות הבאות:
הרחבה של מס' המשתתפים ללא שינוי באופן הדגימה.
הוספת שאלון/כלי מחקרי שאין בו סיכון למשתתפים.
הוספה של חלק חדש, העונה להגדרת "מחקר פשוט" כאמור בסעיף 2 לעיל.
4. מחקרים שקיבלו כבר אישור ועדת הלסינקי.

דף הסבר למשתתף וטופס הסכמה מדעת, יוגשו בעברית או אנגלית, וכן בשפת האם של המשתתפים, באם אינה אחת מהשפות הנ"ל. טפסים אלה צריכים להופיע על גבי נייר עם לוגו מתאים של החוג/בי"ס/הפקולטה.

דף הסבר צריך לכלול – בין היתר – מידע כדלקמן:
מידע על המחקר (שם המחקר, מטרתו, איפה, מתי, יתרונות וחסרונות עבור המשתתף/ת במחקר); כמה זמן תדרוש ההשתתפות במחקר; במידה והמשתתפים מקבלים תשלום או תגמול אחר – מהו גובה התשלום/ אופי התגמול, וכן במה הוא תלוי; מקור מימון המחקר (באם חוץ אוניברסיטאי); למי ניתן לפנות אם יש שאלות (טלפון, מייל – כולל של החוקר האחראי).

טופס הסכמה מדעת צריך לכלול: מידע על אנונימיות/חיסיון המשתתף ומידע על כך שניתן לא להשתתף ו/או להפסיק בכל עת מבלי שייגרם נזק.
כמו כן, יש להוסיף מקום לחתימת המשתתף במחקר ופרטיו בצורה ברורה ומקום נפרד לחתימת החוקר, שבו ייכתב כי המשתתף אכן חתם בפניו. ניתן לבקש פטור מנומק מחתימת החוקר על אימות החתימה.

טפסי הסכמה לקטינים/חסרי ישע אחרים:
במקרה שהמשתתפים קטינים, נדרש טופס הסכמה לחתימת ההורים. בטופס זה צריכה להכלל שורת הצהרה של החוקר על שהסביר את המחקר לקטין בצורה פשוטה ומובנת לו וביקש הסכמה מהותית להשתתפות במחקר.

פטור מטופס הסכמה מדעת
חוקר רשאי לבקשת פטור מחובת החתמת משתתף על טופס הסכמה מדעת במקרים הבאים:

 1. כאשר המחקר הנו מחקר שאלונים אנונימי לחלוטין (כך שגם החוקר לא יכול לזהות את הנחקר, למשל בסקר). במקרה כזה, בראשית השאלון יפורטו זכויות המשתתף, ויובהר כי עצם מילויו יהווה הסכמה מדעת.

 2. כאשר עצם ההחתמה על טופס ההסכמה להשתתפות, דווקא בו יש בכדי לסכן את פרטיות המטופל, ולדחות משתתפים פוטנציאליים מלהסכים להשתתף, על רקע זה.

התיאור צריך לכלול מידע על המחקר מסקירת הספרות (עד שתי פסקאות), תוך מתן דגש לפרק שיטת המחקר (עד 5 עמודים), וכן רשימת מקורות מספקת.

פרק השיטה צריך להיות מוסבר באופן מפורט, תוך התמקדות בהיבטים אתיים של המחקר והסבר הפרטים הבאים (באם רלוונטיים למחקר המסוים):

 • מערך המחקר.
 • שיטת הדגימה (קריטריוני הכללה והחרגה).
 • אופן איתור המשתתפים (האם מועברת רשימת שמות, על ידי מי? מהיכן?…).
 • דרכי הפניה אליהם (מי פונה, אייך…).
 • במקרה של מחקר על משתתפים קטינים/חסרי ישע – קבלת הסכמה מהורים/אפוטרופוס והילד/חסר ישע.
 • ציון שימוש בגורמים מפנים או סמכותיים (במידה ונעשה),
 • כיצד נאספות התשובות במקרה של שאלונים אנונימיים.
 • במידה והמחקר מבוצע בתוך או תוך שיתוף פעולה של ארגון או מוסד – טיב הקשר
 • בין החוקרים לאותו ארגון/מוסד. (למשל – החוקרת הינה אחות העובדת בבית החולים בו מבוצע המחקר)
 • מס' המשתתפים המצופה.
 • פירוט המניפולציות הניסוייות (במידה ויש).
 • הסבר לגבי הליך הניסוי וציון כל הפרטים המתודולוגיים הרלוונטיים.

לתשומת לב כל החוקרים, על פי החלטת הסנאט, מיום 15.5.11
"כל חוקר המגיש בקשה לוועדת אתיקה במחקרים בבני אדם ישלים תכנית הכשרה לאתיקה במחקרים בבני אדם, כגון זה של המוסד הלאומי האמריקני לבריאות (NIH) או קורס שווה ערך העוסק בהגנה על נבדקים בני אדם, טרם יגיש הצעת מחקר לרשות המחקר. אישורי השלמה יועברו לרשות המחקר לארכיון."
בהתאם לכך – על כל החוקרים הלוקחים חלק (כולל הסטודנטים) בכל הצעה המוגשת, להנפיק אישור לוועדה ולצרפו למסמכי הבקשה.
הכשרה ואישור קורס אתיקה The Collaborative Institutional Training Institute – Human Research Protection Program) CITI) בהתאם להחלטה זו ניתן לקבל באתר.
הנחיות לרישום והשלמת הקורס ניתן למצוא כאן.
כמו כן יתקבלו אישורי Good clinical Practice) GCP) המקובלים במערכת הבריאות.
הצורך להמציא אישור כאמור הינו חד פעמי. האישור יתויק ברשימות הועדה וישמש את אותו החוקר מאותו רגע ואילך גם במחקרים עתידיים.

Photo by Aaron Burden